Ondernemers Overtoom positief over samenwerking.

Een kleine 50 ondernemers van de Overtoom kwamen gisteren bijeen om te horen hoe de gezamenlijke plannen op de Overtoom geborgd kunnen blijven. De presentatie werd verzorgd door het bestuur van Stibego dat onder een nieuwe naam geheel onafhankelijk de belangen op de Overtoom wil behartigen.

Uit de presentatie verzorgt door Arthur Matien van Adviesbureau de Rijk, kwam naar voren dat er eerst open is gesproken met alle stakeholders waarbij ook aandacht is geweest voor het verleden. “Samenvattend kan worden gesteld dat er vooral sprake was van onduidelijkheid” aldus Matien. Wie vertegenwoordigd nu wie op de Overtoom en wie is waar wel of niet verantwoordelijk voor? “Uiteindelijk heeft iedereen de afgelopen jaren in welke rol dan wel zijn of haar steentje bijgedragen” stelde Matien. “En is er wel degelijk het nodige gedaan en bereikt.”

Uit de presentatie kwam naar voren dat er wel degelijk reden is om trots te zijn over hetgeen er is bereikt op de Overtoom. Uit provinciaal onderzoek waarvan de resultaten zijn gepresenteerd blijkt dat de Overtoom een 5e positie bekleed van 15 bedrijventerreinen in ZO-Friesland. Als het gaat om Marktwaarde & Vastgoed een 3e positie en op het gebied van Duurzaamheid & Circulariteit zelf koploper is. Verbeterpunten zijn er op het gebied van werkgelegenheid wat op de Overtoom terugliep. Parkmanager Jan Teunissen gaf aan dat op het gebied van veiligheid de Overtoom goed scoorde en er een dalende tendens is van het aantal incidenten.

De nieuwe Stichting Ondernemers & organisatie Overtoom, zoals Stibego zichzelf zal omdopen, presenteerde een helder plan waarbij parkmanagement en veiligheid (behoud van het KVO-certificaat) de basis vormen. Daarnaast is er ruimte voor individuele ondernemers voor gezamenlijke plannen. Dit alles met als voorwaarde dat er gezamenlijk budget wordt gegenereerd. Dat budget wordt gevraagd aan de ondernemers die vervolgens donateur worden. De voorgestelde begroting is gebaseerd op een deelname van 50% van de 160 ondernemers. Op de vraag uit de zaal hoe om te gaan met de 50% die niet mee doet gaf Matien aan dat ook hun belangen gediend worden. Het is aan de stichting uiteindelijk ook deze partijen vrijwillig te werven als donateur. De suggestie om donateurs expliciet te melden op de nieuwe website van de stichting werd positief ontvangen.

Naast de donateurs is de stichting voornemens om ook de gemeente en derden waaronder de businessclubs te laten participeren. Dit laatste omdat de nieuwe stichting weliswaar autonoom wil zijn om de belangen te dienen op de Overtoom maar wel de verbinding te willen met alle ondernemers in Gorredijk en het centrum. Het is belangrijk om open te
staan voor elkaars belangen die uiteindelijk het belang van Gorredijk dienen. De WHI en de OKO zegden in de aanloop van dit plant reeds een bedrag toe. De Stichting zegde op haar beurt toe die budgetten in te zetten in het kader van de eerdergenoemde verbinding. Omdat ook de gemeente een belang heeft de stichting SOO het plan opgevat om de gemeente om een variabele bijdrage te vragen voor elk betalende donateur. Op deze manier blijven de ondernemers verantwoordelijk maar toont de gemeente ook haar betrokkenheid.

De presentatie van het plan is de voorloper van een digitale enquête die samen met het gepresenteerde plan deze week naar alle ondernemers wordt verzonden. In de enquête wordt o.a. de vraag gesteld wie donateur wil zijn en wat men belangrijk vindt om op te pakken. Op basis van die resultaten weet de stichting of ze wel of niet verder kan. Het plan is te downloaden op van de website www.stibego.nl.

Matien zal eind deze maand de gemeenteraad en het college informeren over de ontwikkelingen en voortgang.

Voor meer informatie:
Jan Teunissen (parkmanager Stibego) 06-46 62 21 36
Arthur Matien (Adviesbureau de Rijk) 06-22 80 80 22

Deel dit op: